Ładowanie

loading icon

Nowy mechanizm zaliczania odsetek do KUP z przykładem

Prowadzący własną działalność gospodarczą przedsiębiorcy spotykają się z opóźnieniami w płatnościach. Może wiązać się to z naliczaniem odsetek karnych od nieuregulowanych przez nich w terminie płatności. Jeszcze do niedawna obowiązywał w tym zakresie mechanizm cienkiej kapitalizacji, w którym wartość odsetek – podlegających odliczeniu – była ustalana na postawie stosunku wysokości kapitału własnego do zadłużenia wobec powiązanych podmiotów „kwalifikowanych”. Oznaczało to, że odliczeniom podlegały tylko odsetki wiązane z finansowaniem wewnątrzgrupowym, zaś regulacje nie obejmowały swoim zakresem kwestii wypłacania odsetek na rzecz podmiotów zewnętrznych. Ponadto podatnicy mogli wybrać mechanizm regulowany przepisami art. 15c Ustawy o CIT, który ograniczał możliwość odliczenia odsetek, jeśli chodziło o pożyczki udzielone przed podmioty niepowiązane.

Sytuacja uległa zmianie wraz z wejściem w życie – 1 stycznia 2018 roku – nowych regulacji, które zastąpiły dotychczasowe przepisy prawne. Co się zmieniło?

  • nowe przepisy obejmują wszystkich podatników, korzystających z jakiegokolwiek finansowania zewnętrznego
  • ograniczenia dotyczą także podatników, którzy korzystają z finansowania od podmiotów niezależnych (np. kredyty w bankach, pożyczki).

Jak nowy mechanizm zliczania odsetek prezentuje się na przykładzie?

Przyjmijmy, że za rok podatkowy otrzymaliśmy następujące wyniki:

  • koszty finansowania dłużnego 4 mln zł
  • przychody o charakterze odsetkowym 1,5 mln zł

Koszty finansowania dłużnego mogą być odliczone jako koszty podatkowe bez ograniczeń nowego mechanizmu zliczania odsetek do wysokości 1,5 ml zł. Następnie konieczne jest ustalenie nadwyżki kosztów finansowania dłużnego, która w omawianym przypadku będzie wynosić 2,5 mln zł. Jest to kwota niższa od progu kwotowego o wartości 3 mln zł. Oznacza to, że mechanizm ograniczający odliczenie odsetek nie ma w tym przypadku zastosowania, zaś koszty finansowania dłużnego w wysokości 4 mln zł można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w pełnej wysokości.

Jeżeli jednak koszty przychodu o charakterze odsetkowym byłyby niższe, np. 750 tys. zł, wówczas nadwyżka kosztów finansowania wyniosłaby 3 250 00 zł, a więc byłaby wyższa od progu kwotowego. Nadwyżka ta podlega odliczeniu do wysokości limitu nadwyżki kosztów finansowania, podlegającej odliczeniu.