Ładowanie

loading icon

Zmiany w amortyzacji odziedziczonego i darowanego majątku z uwzględnieniem wyceny tego drugiego

Od października 2017 roku trwają prace nad zmianami w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które mają dotyczyć amortyzacji odziedziczonego i darowanego majątku. Do tego momentu obowiązujący był przepis Art. 23.1. W jego świetle do kosztów uzyskania przychodów nie zaliczano odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli zostały nabyte nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny, pod warunkiem, iż:

  • nabycie nie stanowiło przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw,
  • dochód z tego tytułu został zwolniony od podatku dochodowego,
  • nabycie stanowi dochód, od którego zaniechano pobrania podatku na podstawie odrębnych przepisów.

W praktyce oznaczało to możliwość amortyzowania odziedziczonych lub darowanych nieruchomości przy założeniu wartości rynkowej z dnia nabycia jako wartości początkowej.

Na wstępie projekt zmian zakładał taką modyfikację treści Ustawy, która oznaczałaby, że odpisy amortyzacyjne od dziedziczonych i darowanych nieruchomości oraz nabycie będą zwolnione od podatku od spadków i darowizn, a tym samym przestaną być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu. Miało to wyeliminować nadużycia podatników, którzy dzięki dokonaniu darowizn mogli korzystać z kosztownej amortyzacji składnika majątku, liczonej od jego aktualnej wartości rynkowej, bez wykazywania przychodów z tego tytułu. Z uwagi jednak na silną reakcję podatników – głównie firm rodzinnych trwają dalsze prace na projektami nowelizacji Ustawy.

Od 9.02.2018 trwają prace nad nowelizacją projektu nowelizacji, która częściowo wracałaby do pierwotnego rozwiązania, czyli amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie nie będzie wliczana do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem, że nabycie nie korzystało uprzednio z podatku od spadków i darowizn lub podatku dochodowego. Nowelizacja nowelizacji przewiduje, że przedsiębiorcy otrzymujący majątek w drodze darowizny będą mogli zaliczyć odpisy amortyzacje do kosztów uzyskania przychody tylko, gdy darczyńca wykorzystywał środki we własnej działalności gospodarczej. Zmiany mają dotyczyć też majątku nabytego w drodze spadku. Odpisy amortyzacyjne będą zaliczane jako koszt podatkowy również, jeżeli spadkodawca je zamortyzował lub zapłacony został od nich podatek od spadków i darowizn.