Ładowanie

loading icon

Amortyzacja środków trwałych

W każdej firmie używane są środki trwałe, czyli rzeczowe składniki majątku, które z upływem czasu ulegają zużyciu, a co za tym idzie – ich wartość maleje. Do środków trwałych można zaliczyć m.in.: nieruchomości, urządzenia i maszyny, środki transportu i wiele innych, których przewidywany okres użytkowania w firmie jest dłuższy niż rok. Stanowią własność lub współwłasność przedsiębiorcy, a przy tym zostały nabyte bądź wytworzone przez podatnika we własnym zakresie. Ponadto w dniu przyjęcia do używania były zdatne do użytkowania i kompletne. Środki trwałe są wykorzystywane przez przedsiębiorcę na potrzeby związane z działalnością bądź są oddane do użytkowania na warunkach umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Odpisy amortyzacyjne

W związku z posiadaniem środków trwałych przedsiębiorcy dokonują tzw. odpisów amortyzacyjnych, dzięki którym wartość początkowa jest stopniowo ujmowana w kosztach podatkowych. Warto przy tym zaznaczyć, iż pod pojęciem amortyzacji środków trwałych należy rozumieć wyrażone w pieniądzu zużycie środków trwałych. Rozpoczęcie amortyzacji nie może nastąpić wcześniej niż po przyjęciu środków trwałych do używania, natomiast zakończenie – nie później niż w momencie wyrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową, sprzedaży bądź stwierdzenia niedoboru.

Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przez systematyczne planowanie rozłożenia wartości środków trwałych na okres amortyzacji. Wartość rzeczy mogą zmniejszyć czynniki ekonomiczne oraz użytkowanie rzeczy. Warto mieć na uwadze, iż amortyzacja może być wliczona w koszty uzyskania przychodów w konkretnym okresie, co przekłada się na zmniejszenie wysokości podatku dochodowego.

Metody amortyzacji

Istnieje kilka metod amortyzacji środków trwałych, przy czym należy pamiętać, że przyjęta metoda oraz stawka amortyzacji mają wpływ na długość okresu rozliczenia składników majątku. Dokonując wyboru jednej z metod należy mieć na względzie, iż nie ma możliwości w późniejszym okresie jej zmiany. Wśród najpopularniejszych metod amortyzacji wyróżnia się model: liniowy, przyspieszony, jednorazowy, dygresywny.