Ładowanie

loading icon

Księgowy kim jest i czym się zajmuje?

Obowiązujący w przedsiębiorstwach system ewidencji zdarzeń gospodarczych nadzorowany jest przez osoby specjalnie do tego celu zatrudnione w firmie, tworzące dział księgowości i rachunkowości. W kompetencjach takiej jednostki zatrudnione są osoby, które mają za zadanie gromadzenie, przetwarzanie oraz przechowywanie danych dotyczących zdarzeń gospodarczy, jak również udostępnianie informacji na ten temat właściwym organom administracyjnym.

Kim jest księgowy?

Głównym zadaniem księgowego jest prowadzenie uproszczonej lub pełnej księgowości. Z reguły przedstawiciele tego zawodu posiadają wykształcenie na poziomie ukończonego wykształcenia wyższego na kierunku ekonomicznym . Jednak może być to również osoba, która ukończyła średnią, policealną bądź pomaturalną szkołę ekonomiczną . Musi posiadać jednak stosowne doświadczenie. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce prowadzi certyfikację zawodu księgowego, poświadczającą kwalifikacje osób na podstawie egzaminów . W naszym kraju obowiązują 4 stopnie certyfikacji:

 • I – księgowy,
 • II – specjalista ds. rachunkowości,
 • III – główny księgowy,
 • IV – dyplomowany księgowy.

Czym zajmuje się księgowy?

 • Prowadzenie ewidencji zdarzeń na podstawie prawidłowo wystawionych do dowodów księgowych,
 • Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych,
 • Sporządzanie stosownych dokumentacji wynikających z głównego zadania,
 • Wycenianie aktywów i pasywów oraz określanie wyniku finansowego,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych, statycznych i innych raportów, wykazów, a także meldunków,
 • Przygotowywanie deklaracji podatkowych,
 • Współpracowanie z instytucjami zewnętrznymi jak GUS, ZUS, NBP, US,
 • Przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych,
 • Uzgadnianie oraz potwierdzanie sald kont z kontrahentami.

Ponadto księgowy ponosi odpowiedzialność za jakość oraz treść informacji, jakich dostarcza. Właśnie dlatego spoczywa na nim obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób chronologiczny, systematyczny, terminowo, rzetelnie, bezbłędnie i sprawdzalnie.